PTS information om behandling av personuppgifter (Teletal)

Post- och telestyrelsen (PTS) är personuppgiftsansvarig för förmedlingstjänsten Teletal. Tjänsten tillhandahålls av en extern leverantör, Riksfärdtjänsten Sverige AB, på uppdrag av PTS. Därmed är det personuppgiftsbiträdet Riksfärdtjänsten Sverige AB, inte PTS, som behandlar dina personuppgifter. Personuppgifterna behandlas i Sverige.

Riksfärdtjänsten Sverige AB behandlar följande personuppgifter om dig i Teletals register: namn och telefonnummer, i vissa fall, om du har önskat detta, den typ av hjälp som användaren behöver i samband med förmedlingen av telefonsamtal. Registret kan även innehålla andra typer av uppgifter som är hänförliga till dina samtal, såsom vanliga typer av förfrågningar, aktuella ärenden, tredje partskontakter, ex. för- och efternamn på handläggare på Försäkringskassan, kommunen, kontaktuppgifter till familjemedlemmar mm.

Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att föra register över uppgifter som kan ge igenkännande/stöd för dig samt tolken som förmedlar Teletals samtal i enlighet med dina önskemål (detta för att underlätta för dig inför samtalet så att du inte måste förklara hjälpbehovet vid varje samtal).

För att Riksfärdtjänsten Sverige AB ska kunna erbjuda dig möjlighet att registrera personuppgifter i Teletals register krävs ditt samtycke. Detta är också den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna.

  • Endast namn och adress får registreras i kundregistret i samband med att kunden lämnar muntligt samtycke och utskick av samtyckesblankett sker. Om inte påskriven samtyckesblankett inkommer inom en (1) månad raderas namn och adressuppgift. Samtyckesblankett sparas i en pärm i låst skåp hos Riksfärdtjänsten Sverige AB.
  • Du som användare avgör vad som ska stå i registret. Inga uppgifter registreras utan att du och tolken är överens om att uppgiften ska registreras.
  • Du som användare har rätt att begära att uppgifter ändras eller raderas. Detta gör tolken då omgående när du ber om det.
    För det fall att du har bett att få tredje partskontakter registrerade har även dessa personer rätt att begära att deras uppgifter ändras eller raderas. Detta gör tolken omgående då denna person ber om det.
  • Du som användare har rätt att begära ut alla uppgifter som finns i registret. På begäran ska tolken skriva ut användarens samtliga registrerade uppgifter och skicka dessa på överenskommet sätt till användaren. Detta ska ske snarast dock senast inom fyra (4) veckor.
  • Du har rätt, att när som helst återkalla ditt samtycke. Då raderas de av dig registrerade personuppgifter i registret omgående.

En gång årligen tillfrågas de registrerade användarna om de vill vara kvar i Teletals register. Om kontakt med någon användare inte går att etablera så får samtycket anses som förbrukat och uppgifterna raderas ur registret.

Inga uppgifter i registret får lämnas ut till annan än användaren.

Om du vill veta vilka uppgifter som finns sparade om dig samt om du vill ändra, lägga till eller ta bort uppgifter om dig själv kan du kontakta Teletals kundtjänst, se kontaktuppgifter nedan.

Om du vill klaga på något som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till Teletals kundtjänst, PTS och även till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

Riksfärdtjänsten Sverige AB behandlar även följande personuppgifter om dig: I förmedlingstjänsten loggas uppgifter om samtal, dvs tidpunkt för samtalens början och avslut, total samtalstid samt uppgift om uppringande och mottagande telefonnummer. Kontaktar du kundtjänst kan vi be om dina kontaktuppgifter för att kunna återkomma till dig rörande ditt kundtjänstärende. Syftet med denna personuppgiftsbehandling är kvalitetskontroll, redovisningsunderlag, statistik samt underlag för utredning om eventuella säkerhetsincidenter och missbruk av tjänsten. Eftersom det ingår i PTS uppdrag att utföra förmedlingstjänst, och registrering av personuppgifter i form av samtalsuppgifter är nödvändig för utförandet av tjänsten, är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen det som i lagstiftningen kallas allmänt intresse. Dessa personuppgifter i form av samtalsuppgifter avpersonifieras och finns kvar i tretton (13) månader. Därefter raderas personuppgifterna automatiskt.

Kontaktuppgifter

Teletals kundtjänst / Riksfärdtjänsten Sverige AB
Taltelefon till kundtjänsten: 0240 69 54 55
Taltelefon till kundtjänsten från utlandet: +46 240 69 54 55
E-post: kundtjanst@teletal.se
Kundtjänst har öppet helgfria vardagar 09:00-15:00.
Postadress:
Riksfärdtjänsten Sverige AB
Västermarksgatan 34
632 17 Eskilstuna
Riksfärdtjänsten Sverige AB dataskyddsombud kan [fr.o.m. den 25 maj 2018] kontaktas genom info@teletal.se.

PTS dataskyddsombud kan [fr.o.m. den 25 maj 2018] kontaktas genom dataskyddsombudet@pts.se.

PTS kontaktuppgifter:
Adress: Box 5398, 102 49 Stockholm
E-post: pts@pts.se
Växel: 08-678 55 00.

Ytterligare info

ÖPPETTIDER

Vardagar 07.30–20.00

Helger 12.00–16.00

Telefon: 020-22 11 44

RINGER DU FRÅN UTLANDET?

Telefon: 0046-8-21 11 19

Teletal fungerar i hela Sverige.

Samtal till utlandet är tillåtet i högst 3 minuter.

RING SOS ALARM VIA TELETAL

Under Teletals öppettider kan vi hjälpa till med samtal till SOS Alarm. Dessa samtal prioriteras. Telefon: 0200-22 11 12

KONTAKTA TELETALS KUNDTJÄNST

Vardagar 09.00–15.00

Telefon: 0240-69 54 55

E-post: kundtjanst@teletal.se

Vid frågor, synpunkter eller utskick av informationsmaterial